ప్రయివేటు విద్యా సంస్థల్లో పని చేస్తూ ఉపాధి కోల్పోయిన ఉపాధ్యాయ, ఉపాధ్యాయేతర సిబ్బందిని ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని కోరుతూ...