ప్రభుత్వరంగ సంస్థలను కాపాడుకుందాం||M.A.Gafoor|| CPIM AP