స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా రాజ్యాంగం, దేశ స్వతంత్రత పరిరక్షణకు ప్రతిజ్ఞ