గోదావరి వరదల నేపథ్యంలో ప్రజలను, పోలవరం ముంపు గ్రామాల వారిని ఆదుకోవాలని కోరుతూ