విద్య సంవత్సర పరిరక్షణ కోసం ప్రత్యామ్నాయ విద్య ప్రణాళిక నిమిత్తం...