రాజ్యాంగం, దేశ స్వతంత్రత పరిరక్షణకు ఈనెల 15 న రాష్ట్రవ్యాపితంగా ప్రతిజ్ఞ కార్యక్రమం