విజయవాడ అగ్ని ప్రమాదం పై విచారణ జరిపించాలి. బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలి