ప్రజలపై భారాలు మోపే సంస్కరణలకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు స్వస్తి చెప్పాలి