కరోనా వైద్య సౌకర్యాలు మెరుగు పర్చాలని జులై 27 న వామపక్షాల నిరసన