పెట్రోల్, డీజిల్ మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యాట్ నిర్ణయాన్ని ఉపసంహారించుకోవాలి.