విజయవాడలోని జక్కంపూడి దగ్గర ఇళ్ళను పరిశీలన చేస్తున్న సి. పి.ఎం.రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు సి.హెచ్. బాబురావు, ఇతర నాయకులు