సచివాలయాల్లో యూజర్ చార్జీల వాసులు ఆలోచన విరమించుకోవాలి