ఇప్పటికే పూర్తయిన ఇళ్లను పేదలకు కేటాయించడం గురించి