జూలై 3 కార్మికుల సహాయనిరాకరణ, శాసనోల్లంఘనకు సిపిఎం మద్దతు