కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెట్రో, డీజిల్ ధరలు తగ్గించాలి