విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు మహోద్యమం పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించిన సిపిఎం పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు బివి రాఘవులు