శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలోని రాక్ మెన్ కంపెనీలో తొలగించిన 250 మంది కార్మికులను