వలస కార్మికుల పునరావాస పథకం లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కు కూడా స్థానం కల్పించాలి