లాక్ డౌన్ కష్టకాలంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి నిరసనగా