కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన విద్యుత్ చట్ట (సవరణ) బిల్లును తిరస్కరించాలని కోరుతూ