ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో టీచర్స్, ఇతర సిబ్బందికి కరోనా కాలంలో సహాయంతో పాటు