ప్రైవేటు మెడికల్ పీజీ కాలేజీల్లో వెంటనే అడ్మిషన్లు చేసుకోవాలి