ఆంధ్రప్రదేస్ లో ప్రయివేట్ విద్యా సంస్థలను కార్పొరేటు మరియు బడ్జెట్ పాఠశాలలుగా