భావన నిర్మాణ కార్మికుల ఉపాధి, ఇసుక, కరోనా రెడ్ జోన్, క్వారంటైన్ సమస్యలు