అధికార ప్రతిపక్షాలు రెండూ కేంద్ర విద్యుత్ చట్ట సవరణను వ్యతిరేకించాలి