నాగులుప్పపాడు మృతుల కుటంబాలకు ఎక్స్ గ్రేషియో పెంచాలి