బిల్డ్‌ ఏ.పి. మిషన్‌ పేరుతో భూముల అమ్మకాన్ని ఉపసంహరించుకోవాలి.