కేంద్ర విద్యుత్ చట్టం సవరణ బిల్లు ప్రతిపాదనలను తిరస్కరించాలని కోరుతూ