లాక్ డౌన్ కాలానికి ప్రభుత్వ జీవో ల ప్రకారం జీతాల చెల్లింపు కోరుతూ