విజయ బ్రాండ్ పాల ధర పెంపు నిలుపుదల గురించి విజ్ఞప్తి