ఎల్జీ పాలిమర్స్ యాజమాన్యం, ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలి