అనంతపురం తదితర జిల్లాల గ్రామీణ మంచినీటి (కొరత ఉన్న) సరఫరా పథకం (RWS) సంస్థలో