కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థలో పనిచేస్తున్న MLS పాయింట్స్ హమాలీలకు