వలస కూలీలను వారి వారి స్వగ్రామాలకు పంపేందుకు చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ...