ఏజెన్సీలో పూర్వపు రిజర్వేషన్లు కొనసాగాలి ప్రభుత్వం రివ్యూ పిటిషన్ వేయాలి