వలస కూలీలని తక్షణం వారి స్వస్థలాలకు పంపే రవాణా ఏర్పాట్లు చేయాలని కోరుతూ