కరోనా నేపథ్యంలో ప్రజలకు తక్షణ సహాయక చర్యల నిమిత్తం