విద్యుత్ చార్జీలపై పెనాల్టీలు, వసూలు ఆపాలి..పేదలకు చార్జీలలో రాయితీలు ఇవ్వాలి