సామజిక న్యాయ సాధనకు పునరంకితం అవుదాం అంబేద్కర్ జయంతి సభలో వామపక్షాల ప్రతిజ్ఞ