పారిశుద్ధ్య కార్మికుల జీతాల బకాయిలు వెంటనే చెల్లించమని కోరుతూ