లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో రైతుల వ్యాపార పంటలు, పండ్ల పంటలకు, మార్కెట్ సౌకర్యం