పేదలకు ఆర్థిక సహాయం పెంపు, రేషన్ సరఫరా, భోజన కేంద్రాల ఏర్పాటు గురించి