రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఆర్డినెన్సును ఉపసంహరించుకోవాలి