రాజధాని అమరావతి ప్రాంతం రైతులకు మార్కెట్ సౌకర్యం కల్పించుట గురించి