లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో సెజ్ అచ్యుతాపురం, పరవాడ ఫార్మాసిటీ