వ్యవసాయోత్పత్తులు ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయాలని కోరుతూ