వెయ్యి రూపాయలతో ఎలా బ్రతికేది..జగన్ కి సూటి ప్రశ్న