రేషన్ పెంపు, నిత్యావసరాల పంపిణీ, పెన్షన్ అమౌంట్ పెంపు గురించి