కరోనా నివారణ చర్యలకోసం సిపిఎం కార్యాలయాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వినియోగించుకోవచ్చు