కరోనా వైరస్‌ నివారణ సంఫీుభావ దినంగా మార్చి 22వ తేదీన పాటించండి